Apostolisch Centrum

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.
(Efeziërs 4:11-13)


Het is ons verlangen om mensen echte volgelingen van Jezus te maken. Ze te helpen groeien om een volwassen christen te worden die vol van de Heilige Geest zijn plaatst inneemt in het gezin, de maatschappij en de kerk van Jezus Christus. Ieder op de wijze zoals God hem of haar gemaakt heeft.

In dat kader vindt er centraal gecoördineerd toerusting plaats op verschillende gebieden:resource